Spory sądowe

Spory sądowe, sprawy korporacyjne, prawo spółek

Spory sądowe

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują klientów w szerokim spectrum spraw sądowych, w tym, spraw z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, spraw gospodarczych oraz spraw, związanych z naruszeniem dóbr osobistych.

Sprawy korporacyjne

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa spółek oraz spraw korporacyjnych obejmuje:

  • szczegółowe przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów oraz porozumień wspólników/akcjonariuszy wraz z obszernym, omówieniem tychże dokumentów,
  • prowadzenie due diligence, czyli w polskim tłumaczeniu – należytej staranności. Jest to drobiazgowa ocena obecnego stanu danego przedsiębiorstwa. W tym celu firmę poddaje się szczegółowej, wielowymiarowej analizie, zwracając uwagę na kondycję prawną, podatkową, handlową oraz finansową,
  • szczegółowe przygotowanie projektów, zgodnie z najnowszymi ustaleniami oraz opiniowanie umów nabycia udziałów/akcji, w tym odpowiednich umów, finansujących nabycie oraz związane z nim ustanowienie zabezpieczeń,
  • pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, w szczególności przygotowanie kontraktów handlowych, umów menadżerskich oraz umów o pracę – świadczymy pomoc dla mniejszych firm, jak również większych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach,
  • przygotowanie struktury oraz przeprowadzanie połączeń, przekształceń, a także podziałów spółek handlowych,
  • przygotowanie struktury, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz opiniowanie programów emisji obligacji, umożliwiającej finansowanie działalności za pomocą kapitału obcego,
  • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz prowadzenie tego rodzaju zgromadzeń, zgodnie z wszelkimi normami i odgórnymi ustaleniami prawnymi,
  • doradztwo w postępowaniu naprawczym oraz w postępowaniach upadłościowych, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości/kwestionowanie złożonych wniosków oraz przygotowanie projektów układów oraz umów restrukturyzujących zadłużenie – nasze usługi kierujemy do podmiotów, które utraciły płynność finansową, a także do klientów, będących w trakcie postępowania upadłościowego.

Opracowujemy analizy przedprywatyzacyjne – analizujemy sytuację prawną spółki, ustalamy perspektywy rozwoju danej firmy, ustalamy wartość przedsiębiorstwa. Ponadto identyfikujemy potencjalnych nabywców. Natomiast w zakresie komercjalizacji przygotowujemy między innymi analizę nieruchomości, koordynujemy negocjacje z najemcami, a także zawieramy wszelkie potrzebne umowy.