Category: uchwała zgromadzenia wspólników

Kategoria: uchwała zgromadzenia wspólników

Ubezpieczenia społeczne członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwały wspólników

Ubezpieczeniom społecznym w Polsce podlegają ściśle określone kategorie osób.  Przede wszystkim chodzi o pracowników i przedsiębiorców.

Powszechnie przyjmuje się, że członek zarządu otrzymujący wynagrodzenie, wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, nie należy do żadnej kategorii osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Powyższe wynika również z tego, że – jak się powszechnie przyjmuje – uchwała wspólników powołująca daną osobę do pełnienia funkcji członka zarządu oraz przyznająca takiej osobie wynagrodzenie nie stanowi umowy.

Osoba powołana na członka zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie nie musi być zatrudniona jedynie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Dlatego brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję.  W konsekwencji wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu, z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.  Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych między innymi w piśmie z dnia 18 października 2019 r.

Bernard Łukomski
radca prawny
doradca podatkowy
bernard.lukomski@kpbl.pl
tel. 608 093 541
Warszawa, dnia 20.07.2021 r.