Category: usługi doradcze świadczone przez członka zarządu

Kategoria: usługi doradcze świadczone przez członka zarządu

Członek zarządu świadczący usługi na rzecz spółki jako przedsiębiorca opodatkowany 19% podatkiem liniowym. Warszawa, dnia 26 stycznia 2021 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że członek zarządu spółki z o.o. może świadczyć na jej rzecz usługi jako przedsiębiorca.  Dyrektor uznał również, że dochód takiego przedsiębiorcy może podlegać opodatkowaniu według stawki 19%.  Jednocześnie, równolegle, ten sam członek zarządu może wypełniać swoje obowiązki zarządcze w ramach stosunku powołania (tj. na podstawie uchwały).  Z tego tytułu członek zarządu otrzymywałby stosowne wynagrodzenie, właśnie na podstawie uchwały oraz w wysokości w niej przewidzianej.

Do obowiązków członka zarządu należałyby typowe czynności przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych polegające na prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentowaniu (art. 201 KSH).  Należy zauważyć, iż ww. czynności zarządcze nie mogą pokrywać się z czynnościami (zakresem usług) jakie członek zarządu miał świadczyć na rzecz spółki występując w charakterze przedsiębiorcy (tj. konsultanta-doradcy).

Innymi słowy zakres obowiązków wynikających z umowy doradczej nie może pokrywać się z zakresem obowiązków wynikających z uchwały o powołaniu na członka zarządu.  Należy jednak pamiętać, że obowiązki członka zarządu wynikają generalnie z treści samej ustawy jaką jest Kodeks spółek handlowych.  Natomiast umownie można odpowiednio ustalać i modyfikować wachlarz czynności mających wchodzić w zakres usług doradczych.  Przedsiębiorca-konsultant nie może w żaden sposób zarządzać spółką ani jej przedsiębiorstwem.

Ważne też jest aby czynności wykonywane w ramach umowy oraz na podstawie uchwały nie kolidowały ze sobą nie tylko merytorycznie ale też czasowo.  Niezmiernie istotne jest aby w skład usług doradczych nie wchodziły jakiekolwiek czynności zarządzania spółką lub dokonywania czynności o podobnym charakterze, na jej rzecz i w jej interesie.  Przedsiębiorca-konsultant może świadczyć wyłącznie usługi doradcze (nie może wykonywać żadnych czynności kierowania, czy zarządzania).  Z tego względu przedsiębiorca-konsultant nie może być uprawniony, czy umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub składania oświadczeń woli, które wiązałyby spółkę albo odnosiły bezpośredni skutek dla spółki.  Tego typu czynności muszą być podejmowane i realizowane przez tę osobę lecz działającą w charakterze członka zarządu.

W takiej sytuacji nie jest jednak wykluczone ani zabronione aby przedsiębiorca-konsultant świadczył takie same lub podobne usługi na rzecz innych klientów.

Jednocześnie, wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy o świadczenie usług doradczych powinno być ustalane i wypłacane odrębne od tego otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Dodatkowo, należy pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność gospodarczą w specyficzny sposób.  Dlatego potencjalny przedsiębiorca-konsultant powinien pamiętać aby, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, spełniać następujące warunki:

  1. przedsiębiorca-konsultant powinien ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonanych przez siebie czynności oraz ich wykonywanie;
  2. usługi świadczone przez przedsiębiorcę-konsultanta nie mogą być wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez spółkę (klienta) zlecającą wykonanie tych usług;
  3. przedsiębiorca-konsultant powinien ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Oprócz spełnienia powyższych warunków należy upewnić się, że świadczone usługi świadczone są w ramach działalności, która jest prowadzona:

  1. we własnym imieniu bez względu na jej rezultat,
  2. w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione członek zarządu będzie mógł jednocześnie świadczyć na rzecz tej samej spółki usługi doradcze, korzystając z opodatkowania według 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

Bernard Łukomski
radca prawny
tel. +48 608 093 541
Warszawa, dnia 26.01.2021 r.